ទម្រង់វិក្កយបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែម

អគ្គនាយកដ្ខានពន្ធដាបានចេញសេចក្កីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដែលបានចុះបញ្ជីរតាមរបសស្វ័យប្រកាស។ សូមទាញសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោម។

VAT InvoicTax invoice samplee Sample

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: