សេចក្តីជូនតំណឹង​ អត្រាការប្រាក់ទីផ្សារសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

 

លេខ 11946​ ចុះថ្ងៃទី 21​ សីហា​ 2018 ស្តីវិធានការប្រាក់ចំពោះបុគ្គលទាក់ទិនសូមDownload ខាងក្រោម។

11946GDT_20180821

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: