សេចក្តីបំភ្លឺចំពោះកម្ចីអត្រាការប្រាក់សូន្យពីម្ចាស់ភាគហ៊ុន

81373228_3212952458720860_1070957521256054784_o80017242_3212952438720862_6901461864224391168_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: