រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងពន្ធអប្បបរមា១% ចំពោះ…

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងពន្ធអប្បបរមា១% ចំពោះសហគ្រាសដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបំពេញលក្ខខណ្ឌ

  1. ដាក់ពាក្រស្នើរសុំទៅកាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេច
  2. ត្រូវកាន់កាប់បញ្ជឹគណនេយ្យត្រឹមត្រូវ

សូមអានលម្អិត61249973_2751807824835328_6910950619507326976_n5_6266862282823696499_Page_15_6266862282823696499_Page_25_6266862282823696499_Page_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: