ការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃ ២៨​មករា ២០១៨

សូមទាញទម្រង់Excel ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចំណាត់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

Classification-Smal&Medium&Large025MEFPK_20180124

Business Classification in Excel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: